ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร


           กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)   ให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี กองทุนนับเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน
           ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการกู้ยืมได้จากเว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือติดตามข่าวสารหน้าเว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


           ทุนเงินยืมเฉพาะกิจเพื่อการลงทะเบียนประจำภาคเรียน คณะวิทยาการจัดการ   โดยให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทำสัญญายืมเงินเฉพาะกิจเพื่อการลงทะเบียนเรียนเท่านั้น ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ลงทะเบียนเรียน  โดยมีระเบียบเงื่อนไข
ดังนี้่ คุณสมบัติของนักศึกษา  การทำบันทึกข้อความและทำสัญญายืมเงิน  
           ผู้สนใจสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ หรือดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มงานกิจการนักศึกษาที่เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ  คำร้องขอรับทุนเงินยืมเฉพาะกิจเพื่อการลงทะเบียนประจำภาคเรียน


           ทุนทำงานของนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์์ธานีได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนการมีงานทำของนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน โดยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ดำเนินโครงการ
           ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมในโครงการได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา


           ทุนการศึกษาอื่นๆ จากหน่วยงานราชการ  บริษัท  มูลนิธิ  และบุคคลทั่วไป
 เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้ ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่กำหนด  สามารถติดตามข่าวทุนการศึกษาได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์