ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

ภาคปกติ

            คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคปกติ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบเข้า)
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า  แบ่งเป็น  3 ประเภทดังนี้

            1. ประเภทคัดเลือกทั่วไป  (โควต้า)

                : นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์   

            2. ประเภท  Road  show

                : นักศึกษาจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50

            3. ประเภทรับตรง

                : เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อพร้อมกันทั้งเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  

 

ภาค กศ.บท.

            คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาค กศ.บท.
(เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)  ณ  ศูนย์สุราษฎร์ธานี  ศูนย์การศึกษาอำเภอเกาะสมุย  หน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร และหน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดระนอง   ในหลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี  และหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบเข้า)  ซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องผ่าน การสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด