ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากรหลักสูตรบริหารบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Retail Business Management. 
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการค้าปลีก) 
ชื่อย่อ: บธ.บ. (การจัดการค้าปลีก)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of ฺBusiness Administration (Retail Business Administration) 
ชื่อย่อ: B.B.A. (Retail Business Administration)
 

หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  เปิดสอนหลักสูตรภาคปกติและภาค กศ.บท. คือ ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี

ลักษณะของสาขาวิชา

คุณลักษณะของผู้สนใจ

แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 7-11  บุคลาการสำนักงานของบริษัทซีพีฯ ผู้จัดการร้าน  7-11 เจ้าของธุรกิจร้าน  7-11 ในราคาพิเศษ  ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก  ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว  นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจในองค์กรภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

รายละเอียด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)