ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administrator Program in Logistics Management
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 
ชื่อย่อ: บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administrator (Logistics Management) 
ชื่อย่อ: B.B.A. (Logistics Management)
 

หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในภาคปกติและภาค กศ.บท. คือ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ลักษณะของสาขาวิชา
เป็นหลักสูตรที่มีปณิธานมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียน  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทางด้านบริหารธุรกิจให้มีความเข้าใจอย่างเพียงพอในองค์ความรู้ทางธุรกิจ  มีความสามารถในด้านการค้าและการขนส่ง  เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  มุ่งมั่นพัฒนาบุคคลเข้าสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ระบบการขนส่งของธุรกิจเพื่อพัฒนาความเจริญเติบโตของท้องถิ่น  บ่มเพาะทางจริยธรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน

คุณลักษณะของผู้สนใจ
ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ควรเป็นผู้ที่ชอบทางด้านการบริหารธุรกิจแบบสมัยใหม่  มีวิสัยทัศน์และชอบวิเคราะห์วางแผนตลอดจนต้องเป็นผู้ที่สนใจทางด้านการจัดการขององค์กรธุรกิจต่างๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ
พนักงานในสำนักงาน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการผลิต ฝ่ายบริหารบุคคล ฝ่ายการเงินในภาครัฐ และเอกชนประกอบธุรกิจส่วนตัว

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

รายละเอียด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รายละเอียด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559