ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอาหาร

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Food Business. 
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจอาหาร) 
ชื่อย่อ: บธ.บ. (ธุรกิจอาหาร)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Food Business) 
ชื่อย่อ: B.B.A. (Food Business)
 
หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอาหาร เปิดสอนหลักสูตรภาคปกติและภาค กศ.บท. คือ ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี

ลักษณะของสาขาวิชา

คุณลักษณะของผู้สนใจ

 

 

แนวทางประกอบอาชีพ
เจ้าหน้าที่ด้านอาหารและโภชนาการ  ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร/เจ้าของกิจการ  นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  นักออกแบบอาหารในหน่วยงานต่าง ๆ  ผู้ประกอบอาหารในโรงแรม/ภัตตาคาร  นักวางแผนการผลิตอาหารและการตลาด  เจ้าหน้าที่องค์กรธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

รายละเอียด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา