ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of  Business Administration Program in Finance and Banking
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 
ชื่อย่อ: บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Finance and Banking) 
ชื่อย่อ: B.B.A. (Finance and Banking)
 

หลักสูตร
หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี ทั้งภาคปกติและภาคเสาร์-อาทิตย์ (กศ.บท.)

ลักษณะของสาขาวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร  สถาบันการเงินและการตลาด  การบริหารการเงิน  การลงทุน  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  การวิจัยทางการเงิน  การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  การวิเคราะห์หลักทรัพย์  สัมมนาทางการเงิน

คุณลักษณะของผู้สนใจ
            1. ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดีพอสมควร
            2. เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา
            3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
            4. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
            5. สามารถรับรู้ในวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ดี

แนวทางการประกอบอาชีพ
            1. ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ (Entrepreneur)
            2. อาชีพสายการธนาคาร (Banking)
            3. อาชีพสายการเงินของบริษัท (Corporate Finance) 
            4. อาชีพสายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ (Securities and investment Banking)
            5. อาชีพสายจัดการลงทุน (Fund Management)
            6. บุคลากรสายวิชาการ การเงินในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
            1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  หรือสายอาชีพหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
            2. ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
            3. นักศึกษาที่ขอโอนจากสถาบันอื่น  ให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

รายละเอียด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รายละเอียด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559