ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากรหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Economics Program in Economics. 
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
ชื่อย่อ: ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Economics (Economics) 
ชื่อย่อ: B.Econ. (Economics)
 

หลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  เปิดสอนหลักสูตรภาคปกติและภาค กศ.บท. คือ ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี

ลักษณะของสาขาวิชา
เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์  ที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์กับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิจัย  การวางแผนและการวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ
ทั้งของผู้ผลิต  ผู้บริโภค  การลงทุน  การตลาด  การพยากรณ์เศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ  พร้อมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีศักยภาพในการเป็นผู้นำ  สามารถทำงานในหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  และประกอบอาชีพส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะของผู้สนใจ
ผู้ที่สนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์  ควรเป็นคนที่ชอบการวิเคราะห์วิจัย  มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ดีพอใช้ต้องเป็นคนที่สนใจ
ในข่าวสารต่างๆ  ต้องปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคม  มีความสนใจทางด้านการคิดวิเคราะห์และการวิจัย

แนวทางการประกอบอาชีพ
พนักงานธนาคาร  บริษัทเงินทุน  บริหารทรัพย์  และสถาบันการเงินต่างๆ  เศรษฐกร  นักวิชาการ  นักวิเคราะห์  นโยบายและแผน
ในหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  นักวิจัย  นักวิเคราะห์โครงการ  พนักงานบริษัทเอกชน  เป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

รายละเอียด  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

รายละเอียด  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559