ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากรหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts  Program in Communicaton  Arts
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 
ชื่อย่อ: นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts (Communication Arts) 
ชื่อย่อ: B.Com.Arts (Communication Arts)
 

หลักสูตร  เปิดสอนเป็นหลักสูตร ในภาคปกติ และกศ.บท  คือ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

สาขานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
ลักษณะของสาขาวิชา  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่สนองความต้องการของสถาบันและ
องค์กรต่างๆ  รวมทั้งสามารถเสนอแนะ  ชี้นำแนวทางการแก้ไขปัญหาของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยกลไกแห่งศาสตร์และศิลปะของการประชาสัมพันธ์  เพื่อประโยชน์ของสถาบันหรือองค์กรและสังคม  พัฒนาสู่ทิศทางอันถูกต้องดีงามสามารถค้นหาความถนัดของตนได้เต็มตามศักยภาพในวิทยาการด้านการประชาสัมพันธ์  เพื่อความรู้จักตนและเข้าในสังคมแวดล้อมมากขึ้น 
เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่มีคุณธรรม  และจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่ดีต่อวิชาชีพของตน

สาขานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารมวลชน)
ลักษณะของสาขาวิชา ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีข่าวสาร เช่น การสื่อข่าว  การเขียนข่าว  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การรายงานข่าวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อคอมพิวเตอร์  รวมทั้งกาออกแบบและการเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆเช่นนิตยสารแผ่นปลิว  โปสเตอร์  เป็นต้น

คุณลักษณะของผู้สนใจ
ผู้ที่สนใจศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ควรจะเป็นคนมั่นใจในตนเอง  สนใจเกี่ยวกับข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ
ช่างสังเกต  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะในการสื่อสาร  มนุษย์สัมพันธ์ดี  มีบุคลิกภาพดี  
มีภาพลักษณ์เป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่นได้

แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้จบการศึกษาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์  สามารถทำงานในสาขาวิชาชีพโดยตรงและสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นตามสำนักงาหนังสือพิมพ์รายวัน  รายสัปดาห์  นิตยสาร  รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการต่างๆ  ที่เน้นหนักในด้านการผลิตเอกสาร  ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ธุรกิจสมาคมต่างๆ  เป็นผู้วางแผนการใช้สื่อและโฆษณาในส่วนของสายงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาชีพที่จะใช้การพูด  การสื่อสารเป็นปัจจัยหลัก เช่น  นักบริหาร  นักวิชาการ  ครู-อาจารย์  นักพูด  นักธุรกิจ  นักการเมือง และนักปกครอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า  สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบันฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

รายละเอียด  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบันฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

รายละเอียด  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559