ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชื่อย่อ: บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Business Computer) 
ชื่อย่อ: B.B.A. (Business Computer)
 

หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆในภาคปกติและกศ.บท. คือ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ลักษณะของสาขาวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ระบบฐานข้อมูล 
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ  การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย  การวิเคราะห์ระบบงาน  การออกแบบ
และพัฒนาระบบงานเทคนิค  และการจัดการระบบปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  สัมมนาปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คุณลักษณะของผู้สนใจ
ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่เรียนสายศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจสาขาวิชานี้ เพราะผู้เรียนจะต้องคิดคำนวณตัวเลขสร้างโปรแกรมต่างๆ  รู้วิธีการคำนวณสูตรทางคอมพิวเตอร์เพราะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจต้องทันเหตุการณ์ตลอดเวลา

แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งเจ้าหน้าคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล  เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบระบบงาน  โปรแกรมเมอร์  ผู้จัดการสารสนเทศ  พนักงานบริษัท  ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ เว็บมาสเตอร์ และสามารถทำงานในภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

รายละเอียด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555