ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business Administration
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  
ชื่อย่อ: บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (General Management) 
ชื่อย่อ: B.B.A. (General Management)
 

หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  แขนงวิชาการจัดการทั่วไป  เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในภาคปกติและภาค กศ.บท. คือ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ลักษณะของแขนงวิชา
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการจัดการ  เก่งคิด  เก่งคน  เก่งงาน  โดยเน้นให้มีความรู้ความสามารถหลากหลายในการบริหารธุรกิจ  ทั้งด้านการตลาด  การผลิต  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ด้านการเงิน  รวมไปถึงการมีจริยธรรม  คุณธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ทั้งนี้เพื่อบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไป

คุณลักษณะของผู้สนใจ
ผู้ที่สนใจการศึกษาทางด้านแขนงวิชาการจัดการทั่วไป  ควรเป็นผู้ที่ชอบทางด้านบริหารธุรกิจ  ในภาพกว้างมีวิสัยทัศน์และชอบ
การวิเคราะห์  ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่สนใจทางด้านการจัดการขององค์กรธุรกิจ

แนวทางการประกอบอาชีพ
พนักงานในสำนักงาน  ฝ่ายการตลาด  ฝ่ายการผลิต  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายการเงินในภาครัฐ และเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่าซึ่งผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย 
โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

รายละเอียด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รายละเอียด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business Administration
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  
ชื่อย่อ: บธ.บ. (การตลาด)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Marketing) 
ชื่อย่อ: B.B.A. (Marketing)
 

หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  แขนงวิชาการตลาด  เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในภาคปกติและภาค กศ.บท. คือ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ลักษณะของแขนงวิชา
มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการตลาดแบบมืออาชีพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  รอบรู้  ใฝ่รู้  สู้งานและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  เข้มข้นด้านเนื้อหาด้านการตลาด  ด้านการบริหารธุรกิจ  SME  และวิสาหกิจชุมชน  เพื่อสร้างบัณฑิตสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

คุณลักษณะของผู้สนใจ
ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแขนงวิชาการตลาด  มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์วิจัยสามารถแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้
ชอบติดตามข่าวสาร  ต้องทันสมัยและทันเหตุการณ์ตลอดเวลา  มีไหวพริบ  กล้าคิด  กล้าแสดงความคิดเห็น  มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก

แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิตแขนงวิชาการตลาด  สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวิจัยตลาด  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย  เจ้าหน้าที่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  พนักงานบริษัท  พนักงานขาย  นักวางแผนการตลาด  และสามารถทำงานในภาคราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่าซึ่งผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย 
โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

รายละเอียด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รายละเอียด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business Administration
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  
ชื่อย่อ: บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Human Resource Management) 
ชื่อย่อ: B.B.A. (Human Resource Management)
 

หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในภาคปกติและภาค กศ.บท. คือ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ลักษณะของแขนงวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมการสรรหาและการคัดเลือกแรงงานสัมพันธ์  การบริหารค่าตอบแทนการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการสร้างแรงจูงใจ  การประชาสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจ  สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  การบริหารสวัสดิการและประกันสังคม  การเจรจาต่อรองและนโยบายของประเทศ

คุณลักษณะของผู้สนใจ
ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรเป็นบุคคลที่มนุษย์สัมพันธ์  เพราะต้องพบปะและทำงานร่วมกับผู้คนเป็นจำนวนมาก  เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล  มีความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคล  มีความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์ และสนใจในเรื่องจิตวิทยา

แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต  แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งเจ้าหน้าที่  บุคคล  เจ้าหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรม  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์พนักงานบริษัท  ผู้จัดการ  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและสามารถทำงานในภาคราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่าซึ่งผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย 
โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

รายละเอียด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รายละเอียด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

.