ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Agribusiness. 
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเกษตร) 
ชื่อย่อ: บธ.บ. (ธุรกิจเกษตร)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Agribusiness) 
ชื่อย่อ: B.B.A. (Agribusiness)
 

หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  เปิดสอนหลักสูตรภาคปกติและภาค กศ.บท. คือ ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี

ลักษณะของสาขาวิชา

 

คุณลักษณะของผู้สนใจ

แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร  นักธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร  นักวิชาการเกษตร  นักพัฒนาด้านการเกษตรในองค์กรท้องถิ่น  นักวิจัยด้านธุรกิจเกษตร  ผู้จัดการฟาร์มเกษตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

รายละเอียด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา