ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy 
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย บัญชีบัณฑิต  
ชื่อย่อ: บช.บ.
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy 
ชื่อย่อ: B.Acc.
 

หลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอุดมศึกษา และสภาวิชาชีพการบัญชี  โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี

ลักษณะของสาขาวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี  การจัดทำบัญชีการเงิน  การวางระบบบัญชี  การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม  ระบบบัญชีธนาคาร  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  การบัญชีสำหรับธุรกิจบริการโรงแรมอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง  วิชาชีพการสอบบัญชี  การตรวจสอบและควบคุมภายใน  กฎหมายภาษีและการบัญชีภาษีอากร  การวิเคราะห์รายงานการเงินและการบัญชีบริหาร  การวิจัยทางการบัญชีตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพ

คุณลักษณะของผู้สนใจ
สำหรับผู้ที่สนใจควรมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  มีการคิดและคำนวณ  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และมีความละเอียดรอบคอบ
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และความรู้ภาษาต่างประเทศ  มีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี  สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ทำบัญชี  เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินทั้งหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและเอกชน สมุห์บัญชี  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  นักตรวจสอบภายใน  ครู-อาจารย์สอนบัญชี และประกอบธุรกิจส่วนตัว

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า  ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

รายละเอียด  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รายละเอียด  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559