ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

หมายถึง ระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียน การสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (WorkIntegrated Learning: WIL)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

"เป็นเลิศด้านสหกิจศึกษา เสริมคุณค่าบัณฑิต"

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นหน่วยประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเครือข่ายสหกิจศึกษา ตลอดจนองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพื่อร่วมกันพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ

  2. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการบริการ สนับสนุน ติดตาม ประเมิน และแก้ไขการดำเนินงานสหกิจศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

ลักษณะงานสหกิจศึกษา

  1. ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการณ์

  2. มีหน้าที่การปฏิบัติงานแน่นอน

  3. ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม (16 สัปดาห์ )

ความสำคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษาทวีความสำคัญมากขึ้น มีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ ทั่วโลกใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวการจัดการศึกษาระดับปริญญากว้างขวางขึ้นในเกือบจะทุกสาขาวิชา โดยมีเป้าประสงค์ตรงกัน คือ การเสริมคุณภาพบัณฑิต ฝ่ายประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ระบบการทำงานทันทีที่จบการศึกษา ทำให้บัณฑิตสหกิจศึกษา “รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน”

หลักสูตรสหกิจศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้น นักศึกษาจะออกไปปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดระยะเวลาตลอดภาคการศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยไม่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานนั้นจะเรียกว่า ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา (Work Term) ภาคการศึกษาที่นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยจะเรียกว่า Academic Term หลักสูตรสหกิจศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา ดังนั้น จึงต้องดำเนินการให้มีมาตรฐานและมีน้ำหนักหน่วยกิตที่เหมาะสม โดยจัดให้เป็นรายวิชาที่มีจำนวนหน่วยกิตที่ชัดเจน มีกระบวนการ มาตรฐาน การวัดผลและการประเมินผลที่ไม่แยกดำเนินการโดยใช้มาตรฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตร

  1. จำนวนหน่วยกิต รายวิชาสหกิจศึกษากำหนดจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนพนักงานชั่วคราว ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

  2. ภาคสหกิจศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษาจัดไว้ในชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 หรืออย่างน้อยนักศึกษาต้องเริ่มเรียนวิชาเอก หรือเลือกวิชาเอกของตนเองแล้ว ทั้งนี้นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาบังคับก่อนตามที่กำหนดในหลักสูตรด้วย

  3. เงื่อนไขวิชาบังคับก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยจะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสหกิจศึกษาด้านต่างๆ ดังนี้

    3.1 ทักษะวิชาชีพ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาที่เป็นรายวิชาหลักในสาขานั้นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร

    3.2 ทักษะทั่วไป (Generic skills) เช่น ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ

    3.3 การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาอาชีพ (Career Development) และความพร้อมในการปฏิบัติงาน

การกำหนดคุณสมบัตินักศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา

เพื่อเตรียมการหรือคัดกรองนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจึงควรกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้

  1. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างการถูกทำโทษทางวินัย

  2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถพัฒนาตนเองได้

  3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

  4. สอบผ่านรายวิชาที่เป็นเงื่อนไขข้อบังคับก่อนของรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร

  5. ผ่านการอบรมเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การวัดและการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา

การประเมินผลตามมาตรฐานการวัดผลที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถวัดผลได้ตรงตามความเป็นจริงและตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยอาจกำหนดการวัดผลให้เป็นระดับคะแนนตัวอักษร (A-E)

การนิเทศงาน (Student Visiting)

ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา (Co-operative Coordinator) จะขอนัดหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Co-operative Advisor) เข้ามานิเทศงาน ณ สถานประกอบการโดยจะมีหัวข้อการหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือพนักงานที่ปรึกษาในระหว่างการนิเทศงาน ดังนี้

    - รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษาการดำเนินการของโครงการสหกิจศึกษา

    - ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ

    - แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

    - หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า

กระบวนการสหกิจศึกษาของสถานประกอบ

กระบวนการสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

แบบฟอร์มเอกสาร สหกิจศึกษา

ใบสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.pdf
แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา.pdf
แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา.pdf
แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา.pdf
แบบแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน.pdf
แบบตอบรับตำแหน่งงานสหกิจศึกษา.pdf
แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา.pdf
แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา.pdf
แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา.pdf

end faq