ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 2015 "SET on Campus" สร้างเป้าหมายชีวิต พิชิตเส้นทางความสำเร็จ

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 58 พบกับสัมมนาที่จะสร้างคุณเป็นนักลงทุนคุณภาพ "ห้องเรียนนักลงทุน สุราษฎร์ธานี"

วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


16-02-2558   แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2558 - วันที่ 30 เมษายน 2558
30-01-2558   แต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
17-01-2558   ปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12-09-2557   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
18-07-2557   ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ «สัมมนาและการแสดงผลงานด้านสหกิจศึกษา»
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา