November 2014
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

12-09-2557   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
18-07-2557   ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ «สัมมนาและการแสดงผลงานด้านสหกิจศึกษา»
17-04-2557   คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
22-11-2556   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
08-11-2556   ประกาศ อาจารย์นิเทศก์และที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 สาขาวิชาบัญชี
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา