ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร


 

ประกาศถึงบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ เรื่องการจองภาพถ่ายงานรับปริญญา วันที่ 18 กันยายน 2559
  16-09-2559   ประกาศถึงบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ เรื่องการจองภาพถ่ายงานรับปริญญา วันที่ 18 กันยายน 2559  
16-09-2559     ประกาศ บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ในการเตรียมเอกสารรายงานตัวในวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร  
07-09-2559     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาสุราษฎร์ธานีร่วมกับสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เรื่อง สัมมนาทำความเข้าใจ TFRS for SMEs  
08-08-2559     การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 «โครงการ MSc Road show 2016-2017 ครั้งที่ 2»  
21-07-2559     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 “โครงการ MSC ROAD SHOW 2016-2017 ครั้งที่ 1”  
27-04-2559     คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ สุขศรี  

 

12-09-2559   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
06-07-2559   คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)
26-02-2559   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
11-02-2559   แต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558
17-09-2558   เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2558
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ