ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร


 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 «โครงการ MSc Road show 2016-2017 ครั้งที่ 2»
  08-08-2559   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 «โครงการ MSc Road show 2016-2017 ครั้งที่ 2»  
21-07-2559     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 “โครงการ MSC ROAD SHOW 2016-2017 ครั้งที่ 1”  
27-04-2559     คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ สุขศรี  
07-03-2559     ผลการประกวดแผนธุรกิจในระบดับอุดมศึกษา (รอบคัดกรอง 6 ทีม) หัวข้อ «นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21»  
01-03-2559     กำหนดการงานครบรอบ 31 ปี วจก.  
17-02-2559     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประเภทรับตรง รอบโควตา ครั้งที่ 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  

 

06-07-2559   คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)
26-02-2559   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
11-02-2559   แต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558
17-09-2558   เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2558
06-07-2558   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กศ.บท. ในภาคเรียนที่3/2557
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ