ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

 


 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเภทรับตรง รอบโควตา ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2559
  16-12-2558   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเภทรับตรง รอบโควตา ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2559  
09-10-2558     ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรง รอบโควตา ประจำปีการศึกษา2559  
31-05-2558     โครงการอบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
16-04-2558     ประกาศแจ้งเอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2558 (เฉพาะสาขาการจัดการค้่าปลีก)  
26-02-2558     ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 58 วันที่ 6-7 มีนาคม 2558  
20-02-2558     ประกาศรายชื่อและประกาศห้องสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง (รอบพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ  

 

11-02-2559   แต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558
17-09-2558   เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2558
06-07-2558   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กศ.บท. ในภาคเรียนที่3/2557
30-06-2558   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
16-02-2558   แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2558 - วันที่ 30 เมษายน 2558
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา