โครงการอบรมการใช้  Google plus ในการเรียนการสอน
  19-01-2557   โครงการอบรมการใช้ Google plus ในการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 15 มกราคม...
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ได้กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ วจก. ฮี้ฮี้ฮี้ 2557
  26-12-2556   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ได้กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ วจก. ฮี้ฮี้ฮี้ 2557
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ได้กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์...
 
คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะวิืทยาการจัดการ เข้าอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2557  ทีมผู้บริหาร มหาิวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  25-12-2556   คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะวิืทยาการจัดการ เข้าอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2557 ทีมผู้บริหาร มหาิวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  ช่วงเช้าของวันที่ 24 ธันวาคม...
 
ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center : SET IC)
  06-09-2556   ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center : SET IC)
     ...
 

17-04-2557   คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
22-11-2556   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
08-11-2556   ประกาศ อาจารย์นิเทศก์และที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 สาขาวิชาบัญชี
13-09-2556   โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ
20-07-2556   หนังสือ ขออนุญาต หน่วยงานในการเข้าสัมมนาสหกิจศึกษา
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา