ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร


 

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
  19-04-2560   แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ  
27-03-2560     นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินงาน  
10-03-2560     รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง รอบโควตา ครั้งที่ 4  
02-03-2560     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง รอบโควตา ครั้งที่ 4  
26-01-2560     การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาคปกติ ประเภทรับตรง รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4  
12-01-2560     วจก เปิดบ้าน (Open House) 'งานครบรอบ 32 ปี คณะวิทยาการจัดการ' ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

 

10-03-2560   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์นักศึกาาโครงการจัดการศึกษาสำหรับท้องถิ่น(กศ.บท.)ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
30-01-2560   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
01-12-2559   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาค กศ.บท. ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2559
04-10-2559   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
12-09-2559   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ