กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรง (รอบพิเศษ )ประจำปีการศึกษา2558 คณะวิทยาการจัดการ
  29-01-2558   กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรง (รอบพิเศษ )ประจำปีการศึกษา2558 คณะวิทยาการจัดการ
 
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2557
  26-01-2558   คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2557
 
คณะวิทยาการจัดการ มรส. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  16-01-2558   คณะวิทยาการจัดการ มรส. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
คณะวิทยาการจัดการ มรส. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
  26-12-2557   คณะวิทยาการจัดการ มรส. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 
คณะวิทยาการจัดการต้นแบบการบริหารจัดการยุคใหม่ นำองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นชุมชน
  30-11-2557   คณะวิทยาการจัดการต้นแบบการบริหารจัดการยุคใหม่ นำองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นชุมชน
 
คณะวิทยาการจัดการ มรส. ร่วมกับ ซีพี ออล์จำกัด (มหาชน) เปิดวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  07-11-2557   คณะวิทยาการจัดการ มรส. ร่วมกับ ซีพี ออล์จำกัด (มหาชน) เปิดวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 
30-01-2558   แต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
17-01-2558   ปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12-09-2557   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
18-07-2557   ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ «สัมมนาและการแสดงผลงานด้านสหกิจศึกษา»
17-04-2557   คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา