ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร


 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง รอบโควตา ครั้งที่ 3
  09-11-2559   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง รอบโควตา ครั้งที่ 3  
26-10-2559     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 และขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  
17-10-2559     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 โควตาผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักธุรกิจออนไลน์ในโลกอนาคต  
11-10-2559     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเภทรับตรง รอบโควตา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2  
16-09-2559     ประกาศถึงบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ เรื่องการจองภาพถ่ายงานรับปริญญา วันที่ 18 กันยายน 2559  
16-09-2559     ประกาศ บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ในการเตรียมเอกสารรายงานตัวในวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร  

 

01-12-2559   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาค กศ.บท. ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2559
04-10-2559   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
12-09-2559   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
06-07-2559   คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)
26-02-2559   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ