ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร


 

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ สุขศรี
  27-04-2559   คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ สุขศรี  
07-03-2559     ผลการประกวดแผนธุรกิจในระบดับอุดมศึกษา (รอบคัดกรอง 6 ทีม) หัวข้อ «นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21»  
01-03-2559     กำหนดการงานครบรอบ 31 ปี วจก.  
17-02-2559     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประเภทรับตรง รอบโควตา ครั้งที่ 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  
16-02-2559     การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ «นวัตธรรมผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21 และ Business Talk»  
16-12-2558     รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเภทรับตรง รอบโควตา ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2559  

 

26-02-2559   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
11-02-2559   แต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558
17-09-2558   เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2558
06-07-2558   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กศ.บท. ในภาคเรียนที่3/2557
30-06-2558   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ