ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

 

06-07-2558   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กศ.บท. ในภาคเรียนที่3/2557
30-06-2558   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
16-02-2558   แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2558 - วันที่ 30 เมษายน 2558
30-01-2558   แต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
17-01-2558   ปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา