ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             แบบประเมินออนไลน์การให้บริการเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสัมมนาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
  08-02-2561   การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสัมมนาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
24-01-2561     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงบ สิงสันจิตร ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
23-01-2561     นักศึกษาการบัญชีคว้ารางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การแข่งขันทักษะการจัดทำและนำเสนองบการเงิน โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018  
06-01-2561     วจก. รับพรปีใหม่ เพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงาน ปี 2561  
06-01-2561     ชาว วจก. ยกขบวน สวัสดีปีใหม่ ชาว มรส.  
19-03-2561   ยกเลิกประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 และรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
25-01-2561   ใบสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
25-01-2561   ข้อปฏิบัติในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2561
25-01-2561   รับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
24-07-2560   กำหนดการพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา  
02-12-2560   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
26-09-2560   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
11-08-2560   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
10-03-2560   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับท้องถิ่น(กศ.บท.)ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
30-01-2560   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ