ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

 


 

ขยายเวลาผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเภทรับตรง รอบโควตา ปีการศึกษา 2559 จนถึงวันที่  30 พฤศจิกายน  2558
  09-11-2558   ขยายเวลาผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเภทรับตรง รอบโควตา ปีการศึกษา 2559 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  
27-10-2558     ขอให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเภทรับตรง รอบโควตา ปีการศึกษา 2559 เข้าระบบกรอกข้อมูลรายงานตัว  
25-10-2558     รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเภทรับตรง รอบโควตา ปีการศึกษา 2559  
16-10-2558     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรง รอบโควตา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559  
09-10-2558     ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรง รอบโควตา ประจำปีการศึกษา2559  
31-05-2558     โครงการอบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

 

17-09-2558   เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2558
06-07-2558   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กศ.บท. ในภาคเรียนที่3/2557
30-06-2558   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
16-02-2558   แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2558 - วันที่ 30 เมษายน 2558
30-01-2558   แต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา