ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

 

16-02-2558   แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2558 - วันที่ 30 เมษายน 2558
30-01-2558   แต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
17-01-2558   ปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12-09-2557   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
18-07-2557   ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ «สัมมนาและการแสดงผลงานด้านสหกิจศึกษา»
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา