ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา International Conference on Management Science, Innovation and Technology 2014
  01-07-2557   ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา International Conference on Management Science, Innovation and Technology 2014
  ดาวน์โหลด รายละเอียดกำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ...
 
บัณฑิตที่จะเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2557
  26-06-2557   บัณฑิตที่จะเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2557
บัณฑิตที่จะเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี...
 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
  19-06-2557   กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา...
 
การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  13-06-2557   การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
...
 
24-07-2557   คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557
02-07-2557   ประกาศปฏิทินดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
08-06-2557   ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดการจัดการเรียนการสอน และวันสอบของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
30-04-2557   เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำภาคเรียนที่ 3/2556
06-04-2557   ตารางการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศ.บท. ภาคเรียนที่ 3/2556
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา  
18-07-2557   ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ «สัมมนาและการแสดงผลงานด้านสหกิจศึกษา»
17-04-2557   คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
22-11-2556   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
08-11-2556   ประกาศ อาจารย์นิเทศก์และที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 สาขาวิชาบัญชี
13-09-2556   โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา