โครงการประกวดหนังสั้นเยาวชนสร้างสรรค์สื่อไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

shortfilmforhappiness-08

หน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการประกวดหนังสั้นเยาวชนสร้างสรรค์สื่อไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดหนังสั้น จำนวน 2 ทีม

ผลการประกวดหนังสั้นเยาวชนสร้างสรรค์สื่อไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
ทีม Choice ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากภาพยนต์เรื่องสั้น “หลอน”
ทีม Zeus ได้รับรางวัลชมเชย จากภาพยนต์เรื่องสั้น “บทเพลงของพระเจ้าแผ่นดิน”

ในการนี้ ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนเข้าร่วมประกวดหนังสั้น นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  ที่ได้นำความรู้จากการเรียนการสอน กลับมาสร้างชืื่อเสียงให้กับสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ผู้เข้าประกวดหนังสั้นทุกคน หวังว่าก้าวแรกที่น้องๆ ได้ออกเดินจะเป็นแรงผลักดันให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในสายอาชีพ

       

นำเสนอโดย นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

นายจตุรพร  เรืองจันทร์
นายเมธากร  แสงเงิน
นายสิทธิพงศ์  ลูกจันทร์
นายอนุพงศ์  กิ่งทอง
นายวุฒิพงศ์  มีแสง
นายศักดิ์สิทธิ์  ไกรสิทธิ์
นางสาวอาทิตยา  สังข์ทอง
นางสาวอังคณา  บือราเฮง
นางสาวณัฐวดี  อำมาตย์นิติกุล
นางสาววิชุดา  สายวาร
นางสาวปนัดดา  พัฒนศิรี
นางสาวมะลิวรรณ  แก้วอำรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม
อาจารย์ นาวิน วงศ์สมบุญ และอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

Blog Attachment