ข่าวงานวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณหมวดเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  ดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณหมวดเงินรายได้ มหาวิทยาลั..

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557-2560

  ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภั..

แบบเสนอโครงการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

  ดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  [pdf]   Download Premium WordPress Themes Free

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลด ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย หมวดเงินรายได้ ป..

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ ประเด็นการวิจัยหมวดเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลด ประกาศ ประเด็นการวิจัยหมวดเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2556 คณะวิทยาการจัดการ  [pdf]   Download P..

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของผู้เรียน

  ดาวน์โหลด งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ..