ข่าวงานวิจัย

ปฏิทินการจัดประชุมพิจารณาให้ทุนเพื่อไป นำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งปฏิทินการจัดการประชุมให้ทุนไป น..

เปิดรับ ข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับ ข้..

วช. เปิดรับ ข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ปีงบ 2563

ขอเชิญชวนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ข้อเสนอทุนวิจัยแล..

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัย”

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอ..

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยโดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย ปี 2562

สมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว) มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มี..

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ : วิชาการรับใช้สังคม

ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานด้านวิชาการรับใช้สังคม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ : วิชาการร..