ข่าวงานวิจัย

โครงการอบรม เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ไ..

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของผู้เรียน

  ดาวน์โหลด งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ..

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลด ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย หมวดเงินรายได้ ป..

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ ประเด็นการวิจัยหมวดเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลด ประกาศ ประเด็นการวิจัยหมวดเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2556 คณะวิทยาการจัดการ  [pdf]