การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2560

qa2561-dean-01

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องปัจจักขภัติ ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร คณาจาย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน และรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว เป็นคณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดี ภาคเช้าผู้บริหารคณะกล่าวต้อนรับ นำเสนอข้อมูลคณะ และการตรวจเอกสาร/หลักฐาน และในภาคบ่ายเป็นการสัมภาษณ์ตามกลุ่มต่าง โดยคณะกรรมการได้สัมภาษณ์ ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน นักศึกษาปัจุบัน ศิษย์เก่า

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.