หน่วยวิจัยประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

progress-in-preparing-the-research-proposal

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 หน่วยวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ดร.เบญจวรรณ คงขน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้และการลงทุน (SET IC) ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยนำโจทย์วิจัยในโครงการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาสู่การพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย จากเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 มาเป็นหัวข้อของการประชุม โดยมีคณาจารย์จากภายในคณะและหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [pdf]

แบบเสนอโครงการวิจัย โครงการเดี่ยว  [docx]

แบบเสนอแผนงานวิจัย ชุดโครงการ  [docx]

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.