ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาค กศ.บท. ศึกษารายละเอียดในตารางกิจกรรมของแต่ละสัปดาห์ ตา..

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ ที่กำลังเตรียมออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียน..

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2561

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ (ทุกคน) ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะก..

วจก ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องปร..

ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการใหม่

  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโคร..

หน่วยวิจัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI

เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา หน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัต..

หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษลงพื้นที่ชุมชน เน้นให้ความรู้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยรอ..