คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

  ดาวน์โหลด   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ ประจำปีการ..

ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุน ทุนวิจัย ปีงบฯ 2561

สำนักงาน ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจ..

โครงการวันวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดการ โครงการวันวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 20 กันยา..

การรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันธุรกิจ eSports (อีสปอร์ต)

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้..

โครงการนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (internship) ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธา..

รวมพลังคนรุ่นใหม่สื่อสารรณรงค์ชวนน้องมัธยมกินผัก ผ่านกิจกรรมหนุนเสริมจาก สสส.

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิท..

วจก. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับคณะกรรม..

สร้างสรรค์ไอเดียสื่อสารสุขภาวะด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นมวยไชยา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร..

รวมพลัง Gen Z คนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมูลนิธิรณรงค..

หน่วยวิจัยประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 หน่วยวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.อนุม..