ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  ดาวน์โหลด  ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้อ..

ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศ..

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื..

การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานร่างหลักสูตร การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร

จากการที่กรรมการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหา..

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหารคว้ารางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันทำอาหาร ประเภทอาหารไทยโมเดิร์น ในงานพระจันทร์หลากสีที่พะงัน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์วัชรี พืชผล และอาจา..

ประกาศรายชื่อ ที่นั่งสอบ สำหรับผู้สอบวัดความรู้พื้นฐาน 5 วิชา รอบที่ 2 โควตา

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภ..

เรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)”

  ดาวน์โหลด  รายละเอียดและแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานว..

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”

  ดาวน์โหลด  รายละเอียดและแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการว..