โครงการประกวดแผนการตลาด “Isuzu Marketing Brains Challenge 2013”

{edocs}/document/student/student-news08.pdf,100%,500{/edocs} ดาวน์โหลด โครงการประกวดแผนการตลาด “Isuzu Marketing Brains Challenge 2013”  [pdf] Download WordPress Themes

กำหนดการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2556

{edocs}/document/student/student-news07.pdf,100%,500{/edocs} ดาวน์โหลด กำหนดการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเ..

คำร้องขอรับทุนเงินยืมเฉพาะกิจเพื่อการลงทะเบียนประจำภาคเรียน

{edocs}/document/student/student-news06.pdf,100%,500{/edocs} ดาวน์โหลด คำร้องขอรับทุนเงินยืมเฉพาะกิจเพื่อการลงทะเบียนประจำภาคเ..

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ตามโครงการสอบวัดทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 /2556

{edocs}/document/student/student-news05.pdf,100%,500{/edocs} ดาวน์โหลด รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ตามโครงการสอบวัดทักษะม..

กำหนดการ การเข้าร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556

{edocs}/document/student/student-news04.pdf,100%,500{/edocs} ดาวน์โหลด กำหนดการ การเข้าร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำป..

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลในงานสหกิจศึกษาสัมพันธ์

{edocs}/document/cooperativeeducation/coop-news02.pdf,100%,500{/edocs} ดาวน์โหลด ภาพโครงการ วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายภาคใต้ตอนบน..

กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม

{edocs}/document/student/student-news03.pdf,100%,500{/edocs} ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม  [pdf] free online course

แบบเสนอโครงการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

  ดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  [pdf]   Download Nulled WordPress Themes

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลด ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย หมวดเงินรายได้ ป..