รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน ปีงบฯ 2562

  ดาวน์โหลด  รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบ..

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย”

  ดาวน์โหลด  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการ..

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น”

  ดาวน์โหลด  การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “ศาสตร์ ศิลป์ กับ..

ขอแจ้งรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ดาวน์โหลด  ขอแจ้งรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนแผ่นดิน ประจำป..

ดศ. เข้าหารือคณบดี วจก. การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 (เวลา 11.00 น.) กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ดศ.) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การ..

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบ 2563 (เป้าหมายที่ 3)

  ดาวน์โหลดเอกสาร ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำ..

ธุรกิจค้าปลีก มรส. และ ซีพีออลล์ จัดประชุมความก้าวหน้า ตอกย้ำ 4 ปี ความเข้มแข็งเครือข่าย Work-based Education

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสำนักประส..

บริษัทนำเที่ยว นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดธุรกิจจนได้รับรางวัลในแคมเปญ Thailand Food Tourism Challenge

บริษัทนำเที่ยว ทีม 5 R ได้นำเอางานวิจัยเรื่อง ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อเชื่อมโ..

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ศึกษา..

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ และสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาก..