ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานที่ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.เบญจวรรณ คงขน (หัวหน้าฝ่ายวิจัย) และทีมงานฝ่ายวิจัย คณะวิทยา..

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล..

วจก.สายสนับสนุน ยกทัพเยือนภาคอีสานมุ่งศึกษาดูงานการจัดการสำนักงานยุคใหม่

เมื่อวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์จุฑารัตน์ ธาราทิศ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกั..

เสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชนท้องถิ่น Teaching Computer Skills to Local community” ณ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโคร..

หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อผลิตสื่อออนไลน์ ณ ตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดยอาจาร..

คณะวิทยาการจัดการจัดประชุม KM.QA. ทบทวนยุทธศาสตร์ มุ่งสู่คณะแห่งการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

เมื่อเร็ว ๆ นี้  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ “การประชุม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินการจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิ..