โครงการเทคนิคการจัดรูปเล่มรายงานวิชาการด้วย Microsoft Word

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 หน่วยพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จ..

วจก ร่วมหารือแนวทาง ความร่วมมือ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบ..

ซีพี ออลล์ เข้าสวัสดีปีใหม่ มรส. พร้อมร่วมวางแผนพัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์โลกยุคใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรา..

การกรอกข้อมูล สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่คาดว่าจะ สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดั..

วจก เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมเป็..

โครงการเสวนาแนวทางการพัฒนา บัณฑิตพันธุ์ใหม่ วจก.

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะกรรมการหน่วยพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการส..

SRU Retail Innovator Camp ค่ายปลูกฝังทักษะ Design Thinking สู่ระดับชาติ

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ..

คณะวิทยาการจัดการ ยื่นมือช่วยเหลือนักศึกษา กศ.บท. หาทางออกค่าเทอม

เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม MSC2-07 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย..

หน่วยพัฒนาบุคลากร วจก. จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 หน่วยพัฒนาบุคลากร วจก. (คณะวิทยาการจัดการ) จัดโครงการเตรียมความพร้อมกา..