ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  ดาวน์โหลด  ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้อ..

ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธนีวิจัย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศ..

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื..

การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานร่างหลักสูตร การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร

จากการที่กรรมการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหา..

ประกาศรายชื่อ ที่นั่งสอบ สำหรับผู้สอบวัดความรู้พื้นฐาน 5 วิชา รอบที่ 2 โควตา

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภ..

เรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)”

  ดาวน์โหลด  รายละเอียดและแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานว..