ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

ดร.อนุมาน จันทวงศ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวกมลวรรณ เหล่ายัง

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ


นางสาวจุฑารัตน์ ธาราทิศ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการนายมณกันต์ สมเกื้อ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
นายธวัช บุญนวล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร


นางสุภานีย์ พุทธพงค์
 
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ