ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             


: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.
 • ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค
  ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา Ph.D.(Accounting and Finance)
  สถาบันการศึกษา The University of Newcastle 
  อีเมล knop.poo@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ

  การบัญชีนิติเวช ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน
  การจัดการต้นทุน การเงินธุรกิจ

   
 • ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
  ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา Ph.D. (Accounting)
  สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  อีเมล ppchrintr@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ บัญชี/บริหารธุรกิจ
   
 • ดร.พิมพ์แพร ศรีสวัสดิ์
  ดร.พิมพ์แพร ศรีสวัสดิ์

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา Ph.D.
  สถาบันการศึกษา University of EXETER, United Kingdom
  อีเมล  
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ International Business, 
  Higher Education Marketing
 • รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ
  รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ

   

  ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  อีเมล -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การวิจัย
 • ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร
  ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy
  (Organization Development and
  Human Capability Management)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล tanayu136@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
  ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา Ph.D.(Maketing)
  สถาบันการศึกษา Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
  อีเมล krunit@yahoo.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ  -
 • ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
  ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล wanwic@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการโลจิสติกส์/เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
 • ดร.สิญาธร นาคพิน
  ดร.สิญาธร นาคพิน

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต การจัดการโรงแรม
  และการท่องเที่ยว
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิก,
  ประเทศฮ่องกง
  อีเมล sir_nam@yahoo.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ ด้านการตลาด ความพึงพอใจ
  พฤติกรรมของผู้บริโภค, นักท่องเที่ยว
  ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
  ด้านการบริหารบุคคล
  สร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร
  วิจัยและการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
  (SEM) โดย AMOS

.