ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.
 • ผศ.บัวผิน โตทรัพย์
  ผศ.บัวผิน โตทรัพย์

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อีเมล phin5555@yahoo.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ วิทยุกระจายเสียง/การประชาสัมพันธ์/การสื่อสารมวลชน
 • ดร.นันทิพา บุษปวรรธนะ
  ดร.นันทิพา บุษปวรรธนะ

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
  (สาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเซจง, สาธารณรัฐเกาหลี
  อีเมล ouiie@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การสร้างสรรค์และการวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ
  การวิเคราะห์ผู้รับสาร สื่อใหม่
  สื่อและกระแสวัฒนธรรมเกาหลี
 • อาจารย์ธวัช บุญนวล
  อาจารย์ธวัช บุญนวล

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อีเมล boonnual@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การสื่อสาร
 • อาจารย์จุฑาทิพย์ ฐิติสวัสดิ์
  อาจารย์จุฑาทิพย์ ฐิติสวัสดิ์

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบันฑิต (การสื่อสารมวลชน)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์,  สหรัฐอเมริกา
  อีเมล jthitisawat@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน,
  ภาพยนตร์และภาพนิ่ง
 • อาจารย์นาวิน วงศ์สมบุญ
  อาจารย์นาวิน วงศ์สมบุญ

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  (การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  อีเมล powerwin106@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ พิธีกร
  การเขียน การแสดงและการกำกับการแสดง
 • อาจารย์ปิยตา สุนทรปิยะพันธ์
  อาจารย์ปิยตา สุนทรปิยะพันธ์

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  อีเมล piyata2000@yahoo.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารการเมือง
 • อาจารย์แพรววรรณ ปานนุช
  อาจารย์แพรววรรณ ปานนุช

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อีเมล praewpan_sru@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการการสื่อองค์กร
 • ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท
  ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต
  (สาขาวิชาเอกนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
  สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  อีเมล rectitude16@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ  
 • อาจารย์เหมือนมาด หนุมาศ
  อาจารย์เหมือนมาด หนุมาศ

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อีเมล -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์/
  จัดกิจกรรมและโครงการ CSR
 • อาจารย์สุวิมล เวชวิโรจน์
  อาจารย์สุวิมล เวชวิโรจน์

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อีเมล chaicrub@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารมวลชน

.