ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

 

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

2556 การสร้างมูลค่าเพิ่มเงาะโรงเรียน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายพงศกร  ศยามล ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการขายยางแผ่นกับการขายน้ำยางสด
ของเกษตรกร อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


นางสาวพรเพ็ญ  สุขหนู
นางสาวเนตรนภา  รักษายศ

ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556 การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงแบบการพึ่งพาตนเอง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หลังเกิดอุทกภัยปี 2554

นางสาวดาริน  รุ่งกลิ่น ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556 การเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางบกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นางสาวนินธนา  เอี่ยมสะอาด ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556 ความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนใน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายชาญวิทย์  ทองโชติ
นางสาวภวิษณ์ณัฎฐ์  เวชวิฐาน
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


นางสงบ  สิงสันจิตร ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556 แนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

นางสาววัชรี  พืชผล
นายอรรถพงศ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์ นางนันทิพา  บุษปวรรธนะ
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้านการพัฒนาข้อมูล  เพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัยในการรองรับสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นางพรทิพย์  ทวีพงษ์
นางสาวปลื่มใจ  ไพจิตร์
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556 การรักษาสุขภาวะทางร่างกายกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคนวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายบุญฤกษ์  บุญคง ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556 ความสัมพันธ์ระหว่างการทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมกับผล
การดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวชุติมา  วุ่นเจริญ ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทสปาฮาลาลของ
ผู้ประกอบการ สปาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายอดิศร  สังข์คร ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556 ประสิทธิภาพการให้บริการ พฤติธรรมผู้บริโภค และมาตรฐานการจัดทำโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรมบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.จักรวุฒิ  ชอบพิเชียร
ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี นางสาวมณฑา  เอมสวัสดิ์
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556 การส่งเสริมสุขภาวะจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่ม
ผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวเบญจมาภรณ์  คงชนะ
นางสาวพัฒชฎา  เสนประดิษฐ์ นางสาวเรณุกา  ขุนชำนาญ
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556 โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บนระบบการสื่อสารของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการรองรับ
การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ว่าที่ร้อยตรีวันเฉลิม  พลดี
นายศิโรจน์  พิมาน
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)
2556 คุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดร.ปรีชา  วรารัตน์ไชย
นางสาวอรพิน  รู้ยิ่ง  และ นางสาวพัชรินทร์  เพชรช่วย
ทุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (มรส.)

 

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

2557 การรักษาสุขภาวะทางร่างกายกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
คนวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบุญฤกษ์  บุญคง หมวดเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์  
2557 คุณภาพในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวปลื้มใจ  ไพจิตร หมวดเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์  
2557 พฤติกรรมการดูแลและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการสื่อสารสุขภาพของประชากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
นายธวัช  บุญนวล หมวดเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์  
2557 การสื่อสารอัตลักษณ์คนสุราษฎร์ธานีผ่านหนังตะลุง ศึกษากรณีหนังเทพศิลป์ ผ่องแก้ว ตะลุง 3 ภาษามหาบัณฑิต นางสาวสุวิมล  เวชวิโรจน์ หมวดเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์  
2557 กลยุทธ์และส่วนประสมการตลาดของธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ดร.พิมพ์แพร  พุทธิชีวิน หมวดเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (สกอ.)
2557 ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานธุรกิจโรงแรมในอำเภอเมือง และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายอรรถพงศ์  ลิมป์กาญจนวัฒน์
นางสาววัชรี  พืชผล
หมวดเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (สกอ.)
2557 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายพงศกร  ศยามล งบประมาณแผ่นดิน
2557 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดตั้งโรงงานผลิตยางแท่งของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.นันทวรรณ  ช่างคิด
นางสาวณัชชารีย์  ทวิหิรัญรัฐกิจ
งบประมาณแผ่นดิน
2557 แนวทางการพัฒนาการแข่งขันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มสะพายเป้ (Backpackers) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวกมลวรรณ  เหล่ายัง งบประมาณแผ่นดิน
2557 การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร การทำสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศราวุธ  ทองเนื้อห้า งบประมาณแผ่นดิน
2557 กลยุทธ์การเงินที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชาญวิทย์  ทองโชต
นางสาวปลื้มใจ  ไพจิตร
ว่าที่ ร.ต.หญิงพิชามญชุ์  
ศรีสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน
2557 การศึกษารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเตชธรรม  สังข์คร ทุนภายนอก
สำนักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.    

 

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

งบประมาณ

2558 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ สาขาวิชาการบัญชี นางสาวนงลักษณ์  ผุดเผือก ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน 20,000
2558 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นางสาวจิราภรณ์  จันทรวงศ์ ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน 20,000
2558 ความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายวิระพงษ์  ทองล่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน 20,000
2558 ความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต่อสถานประกอบการ
นางสาววราภรณ์  นุ้ยแดง นางสาวศิริธร  เกษรสิทธิ์

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน

20,000
2558 แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าปลากระพงขาวแบบมีส่วนร่วมของชาวประมงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายเตชธรรม  สังข์คร
นางสาวดาริน  รุ่งกลิ่น
นายนลวัชร์  ขุนลา
ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  299,750
2558 การพัฒนาศักยภาพของการป้องกันอุทกภัยของ
ภาคประชาชนบริเวณลุ่มน้ำตาปีตอนล่าง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางมโนลี  ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  250,000
2558 การพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของรายการวิทยุกระจายเสียงต้นแบบ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำหรับเยาวชน นายนาวิน  วงศ์สมบุญ ทุนอุดหนุนการวิจัยหมวดเงินรายได้  60,000
2558 การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนช้างขวา เพื่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว นางสาวณัชชารีย์  ทวีหิรัญรัฐกิจ ทุนอุดหนุนการวิจัยหมวดเงินรายได้  73,600
2558 การศึกษาเส้นทางและค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสินินาท  โชคดำเกิง ทุนอุดหนุนการวิจัยหมวดเงินรายได้  72,000
2558 กลยุทธ์ความสำเร็จของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวจุฑารัตน์  ธาราทิศ นางสาวเปรมกมล  ปิยะทัต ทุนอุดหนุนการวิจัยหมวดเงินรายได้  59,685
2558 การปฏิบัติงานของนักทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การด้านพนักงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดร.ธนายุ  ภู่วิยาธร ทุนอุดหนุนการวิจัยหมวดเงินรายได้  59,915
2558 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการกับการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวพัชรินทร์  เพชรช่วย
นางสาวปลื้มใจ  ไพจิตร
ทุนอุดหนุนการวิจัยหมวดเงินรายได้  60,000
2558 จริยธรรมทางการเงินตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการทางการเงินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนนทิรา  แสงเดช ทุนอุดหนุนการวิจัยหมวดเงินรายได้  59,570
2558 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ข้าวพันธ์พื้นเมือง :
กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายพงศกร  ศยามล ทุนอุดหนุนการวิจัย สกอ. 200,000
2558 การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวหอมไชยา โดยใช้ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศิโรจน์  พิมาน
นางสาวรุจิลาภา  พิธาชัยกฤต
ทุนอุดหนุนการวิจัย สกอ. 200,000

 

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

งบประมาณ

2559 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ นางสาวพรเพ็ญ  สุขหนู ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน 20,000
2559 การพัฒนาสื่อวิดีโอออนไลน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมคำบรรยาย เพื่อสนับสนุนการเรียน
ในกลุ่มรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสู่ประชาคมอาเซียน
ดร.เกวลิน  อังคณานนท์ ประเภททุนวิจัย
หมวดเงินรายได้
100,000
2559 การทำประมงหมึกสายด้วยเปลือกหอยจุกพราหมณ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวจุฑารัตน์  ธาราทิศ
นางสาวนินธนา  เอี่ยมสะอาด
นางสาวกัณฐาภรณ์  ชัยกิตติกุล
ประเภททุนวิจัย
หมวดเงินรายได้
99,000
2559 การใช้สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนสละอาทิตย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวเบญจมาภรณ์  คงชนะ
นางสาวเรณุกา  ขุนชำนาญ

ประเภททุนวิจัย
หมวดเงินรายได้

310,000
2559 ศึกษากระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผลิตสินค้าและบริการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวปลื้มใจ  ไพจิตร
นายชาญวิทย์  ทองโชติ
ประเภททุนวิจัย
หมวดเงินรายได้
100,000
2559 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวแพรวพรรณ  ปานนุช ประเภททุนวิจัย
หมวดเงินรายได้
70,000
2559 การใช้สารสนเทศในการจัดการทรัพยากรประมงของผู้ประกอบการเรือประมงจังหวัดระนอง นายมณกันต์  สมเกื้อ ประเภททุนวิจัย
หมวดเงินรายได้
100,000
2559 ทัศนคติและความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอ่าวบ้านดอน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวเบญจวรรณ  คงขนนางสาวกมลวรรณ  เหล่ายัง ประเภททุนวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน
310,000
2559 การพัฒนาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดร.ธนายุ  ภู่วิทยาธร ประเภททุนวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน 
300,000
2559 ประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยวของรถโดยสารประจำทาง กรณีศึกษาอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี น.ส.รัตติยาภรณ์  รอดสีเสน ประเภททุนวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน
310,000
2559 ประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสินีนาฎ  มุสิกะ ผศ.ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค ประเภททุนวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน
2559 ระบบการออมระยะยาว เพื่อความมั่นคงทางการเงินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวภวิษณ์ณัฏฐ์  เวชวิฐาน
นางหรรษา  เฉลิมพิพัฒน์
ประเภททุนวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน
310,000
2559 การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งด้วยภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวบ้านดอน: กรณีศึกษา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี(35%) ประเภททุนวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน 
143,500
2559 การสื่อสารการตลาดเชิงวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมตลาดน้ำคลองแดน: ตลาดน้ำสามคลองสองเมืองของจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์
นางสาวทัศนาวดี  แก้วสนิท
สกอ. 300,000
2559 แนวทางการปลูกขมิ้น และข่าเป็นพืชเสริมรายได้ของเกษตรกร อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวพรเพ็ญ  สุขหนู สกอ. ภาคใต้ตอนบน 100,000
2559  เทคโนโลยีที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ดร.เกวลิน  อังคณานนท์ สกว. 600,000
2559  การสร้างมูลค่าเพิ่มห่วงโซ่คุณค่าทุเรียนทอดกรอบ: จังหวัดชุมพร นางสาวนินธนา  เอี่ยมสะอาด
นางสาวจุฑารัตน์  ธาราทิศ
สกว. 500,000
2559  การพัฒนาอย่างยั่งยืนของการบริหารจัดการทรัพยากรร่วม: กรณีศึกษาเครือข่ายองค์กรชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลยอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวเบญจวรรณ  คงขน
นางสาวณัชชารีย์  ทวีหิรัญรัฐกิจ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 390,000
 2559 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการลานเทปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ นางสาวดาริน  รุ่งกลิ่น
นางสาวสุกานดา  เทพสุวรรณชนะ
นายเตชธรรม  สังข์คร
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
612,084
2559  การประเมินการเข้าถึงเว็บไซต์ไทยที่คนพิการและ
ผู้สูงอายุเข้าถึงได้
ดร.เกวลิน  อังคณานนท์ วช. 496,000

.