ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

บัญชีรายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2559 
(ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง วารสารที่ตีพิมพ์
สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่
1 น.ส.มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2559)
2 รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ
น.ส.ปลื้มใจ ไพจิตร
จริยธรรมทางธุรกิจของธุรกิจการท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2559)
3 น.ส.สุวิมล เวชวิโรจน์ ปัจจัยสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของสื่อพื้นบ้าน: ศึกษากรณีหนังตะลุงเทพศิลป์ ผ่องแก้ว 3 ภาษา มหาบัณฑิต วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2559)
4 น.ส.มณฑา เอมสวัสดิ์ Organizational Factors, Environmental Attitudes of Executives,and Distribution of Hotel Environmental Marketing Strategies on Koh Samui, Suratthani Province, Thailand วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2559)
5 น.ส.กชพร สุขสวัสดิ์
ผศ.ดร.จักรวุฒิ ชอบพิเชียร
ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการรับรู้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม -ธันวาคม 2559)
6 น.ส.จิตรา กาสาเอก
รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ
ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการบริษัทลิสซิ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2559)
7 นายบุญฤกษ์ บุญคง ความสุขและแรงจูงใจในการทำงานของคนวัยทำงานสุราษฎร์ธานี วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2559)
8 น.ส.ทักษพร คงคาช่วย ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการคุณค่าการรับรู้ ความไว้วางใจกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวในธุรกิจที่พักประเภทรีสอร์ท อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามปีที่ 35 ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2559
9 ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร บทบาทนักทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การด้านพนักงาน ของวิสาหกิจขนาดกลาง วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
10 น.ส.สมาภรณ์ สุขโส
ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร
นายอรรถพงศ์ ลิมปกาญจนวัฒน์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
11 ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค
นายวิศณุ สอนทอง
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการงินในการตัดสินใจขายไม้ยางพาราของเกษตกรชาวสวนยางพาราภาคใต้ของไทย วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 8 2016 VOL.8
12 นางสงบ สิงสันจิตร ระบบการผลิต ระบบการตลาด ต้นทุนและผลตอบแทนจาการทำประมงหอยไฟไหม้ กรณีศึกษา: ชาวประมง อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
13 ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค The Accomplishment of students' learning on accounting Information system course THAMMASAT INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  Vol.21 No.5, 2016 (Supplement Issue)ตุลาคม - ธันวาคม 2559
14 ผศ.บัวผิน โตทรัพย์ พฤติกรรมการเปิดรับฟังและความพึงพอใจของผู้ฟังที่มีต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เอฟ.เอ็ม. 89.75 เมกะเฮิรตซ์ วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559