ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

บัญชีรายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2559
(ประเภท ประชุมวิชาการระดับชาติ)


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง วารสารที่ตีพิมพ์
สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่
1 ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2 ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารรัฐบาลแห่งหนึ่ง ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3 ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัทสุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4 น.ส.พรเพ็ญ สุขหนู แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวมเชิงพื้นที่เขาป่านาเล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5 น.ส.สุดาวรรณ แท่นทอง
รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าห้างสรรพสินค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6 น.ส.จารุณีย์ หมั่นถนอม ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน กลยุทธ์การมุ่งเน้นการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7 น.ส.ดารุณี วัชนะ
ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์คุณภาพบริการกับความจงรักภักดีของผู้ใชบริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8 น.ส.สุวิชศรี สุขทร
ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดคุณภาพบริการ กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการ (proceedings) เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
9 น.ส.สุธาสินี จันทร์แจ่มใส
ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการ (proceedings) เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี