ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

บัญชีรายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2559
(ประเภท ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง วารสารที่ตีพิมพ์
สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่
1 น.ส.สุธาสินี จันทร์แจ่มใส
ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการ (proceedings) เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2 ดร.เกวลิน อังคณานนท์ Extending Technology Enhanced Accessible Interaction Framework Method for Thai Visually Impaired People  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 15th International Conference on Computers Helping People with Special Needs 
3 ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ A Comparison of Ethical Theories Using for Budget Slack Explanation Business Managers in Thailand International Conference on Education "Innovation and Education : Meeting Point for Development" วันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ประเทศฟิลิปปินส์
4 นายพงศกร ศยามล Applications of Sufficiency Economy Philosophy for Self Reliance of the Rubber Planters in Surat Thani Province International Conference on Education "Innovation and Education : Meeting Point for Development" วันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ประเทศฟิลิปปินส์
5 ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค The Effectiveness of Personal Financial Planning of Rubber Farmers in Thailand : Case Study of Suratthani Province 25th International Academic Conference. OECD Headquarters, Paris 6 September 2016
6 ผศ.บัวผิน โตทรัพย์ The Knowledge and Understanding about Morals Ethics for Broadcasting by New Generation Broadcasters in Suratthani Province International Conference on Education "Innovation and Education : Meeting Point for Development" วันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ประเทศฟิลิปปินส์