ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

  การเปิดรับข้ัอเสนอโครงการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม
24 ม.ค. 2561

ดาวน์โหลด การเปิดรับข้ัอเสนอโครงการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม  [pdf] ...

  ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16 ต.ค. 2560

ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [pdf] 1.ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิ...

  จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ
26 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  [pdf] ...

  ปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
26 ก.ค. 2560

ปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ...

  ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี พ.ศ.2559
26 ก.ค. 2560

บัญชีรายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ประเภท ประชุมวิชาการระดับชาติ)ลำดับชื่อ-นามสกุลชื่อเรื่องวารสารที่ตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่1ผศ.ดร.ธนายุ...