ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมรับการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30 - 14:30 น. ชั้น 2 ห้อง MSC2-07 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

 ดาวน์โหลด  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 [pdf]