ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
04 ส.ค. 2560

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมรับการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30 - 14:30 น. ชั้น 2 ห้อง MSC2-07 อาคารคณะวิทยาการจัดการ  ดาวน์โหลด...

  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
07 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 [pdf]  ...

  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
12 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560  [pdf] ...

  สมอ.08 ปรับ Curriculum Mapping และ เอกสารแนบ Cirriculum Mapping
14 ก.ค. 2559

สมอ.08-ปรับ-Curriculum-Mapping-หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์.docสมอ.08-ปรับ-Curriculum-Mapping-หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ.docสมอ.08-ปรับ-Curriculum-Mapping-หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี.docสมอ.08-ปรับ-Curriculum-Mapping-หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร...

  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
12 ก.ค. 2559

ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559  [pdf]...