ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

วจก. สุขสันต์ รับวันปีใหม่ 2556
วจก. สุขสันต์ รับวันปีใหม่ 2556 (30)
งานสัปดาห์วิชาการ MSc open House
งานสัปดาห์วิชาการ MSc open House (40)
รวมมิตร ศิษย์วจก.
รวมมิตร ศิษย์วจก.  (42)
เครือข่าย วจก. 5+1 มหาวิืทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
เครือข่าย วจก. 5+1 มหาวิืทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (50)
ถอดรหัส วจก. สู่อนาคต
ถอดรหัส วจก. สู่อนาคต  (27)
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัย
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัย (11)
โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (24)
โครงการการบริหารความเสี่ยงกับการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการบริหารความเสี่ยงกับการประกันคุณภาพการศึกษา (31)
โครงการ “รวมพลคนออมไว้ในหุ้น by TSI”
โครงการ “รวมพลคนออมไว้ในหุ้น by TSI” (57)
ประชุมอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 1/2556
ประชุมอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 1/2556 (29)
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 (42)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมคณะวิทยาการจัดการให้เป็นสีเขียว
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมคณะวิทยาการจัดการให้เป็นสีเขียว (25)
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center : SET IC)
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center : SET IC) (28)
กิจกรรมบานศรีน้องใหม่ ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมบานศรีน้องใหม่ ปีการศึกษา 2556 (66)
กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นศ. ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นศ. ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (13)
โครงการแกนนำเฝ้าระวังยาเสพติด
โครงการแกนนำเฝ้าระวังยาเสพติด (25)
โครงการบัณฑิต ยุคใหม่ใส่ใจเงินทอง
โครงการบัณฑิต ยุคใหม่ใส่ใจเงินทอง (38)
โครงการรักประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด ใกล้ชิดคุณธรรม
โครงการรักประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ใกล้ชิดคุณธรรม (36)
โครงการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย
โครงการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย (42)
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา (36)
โครงการออมสิน จากเงินร้อย สู่เงินล้าน
โครงการออมสิน จากเงินร้อย สู่เงินล้าน (27)
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 (72)
ปลูกป่ารักษ์น้ำ
ปลูกป่ารักษ์น้ำ (78)
ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ
ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ (36)
สัมมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
สัมมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 (73)
สัมมนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สัมมนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (44)
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ปีการศึกษา 2556
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ปีการศึกษา 2556 (69)
Powered by Phoca Gallery