ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/building2/public_html/msc2560/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/outstanding-reviewer/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16
Client OS:Unknown
PHP:5.4.16

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากการอ่านวารสารบทความยอดเยี่ยม (Outstanding Reviewer) จากสำนักพิมพ์ Elsevier ในการอ่านวารสารทางวิชาการ Energy Policy ที่ได้รับการจัดอันดับในฐาน Scopus โดยใช้ดัชนี SCImago Journal Rank (SJR) เป็นตัววัดผลคุณภาพของวารสาร มีค่าเฉลี่ย Impact Factor 2.197 และมีค่า Impact Factor 4.140 © Clarivate Analytics Journal Citation Reports 2017 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวารสารที่มีการถูกอ้างถึงและนำไปใช้ประโยชน์มากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก

ด้าน ดร.อนุมาน จันทวงศ์ เผยว่าคณะวิทยาการจัดการมีการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาวารสารของคณะวิทยาการจัดการให้เป็นวารสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งด้านการพัฒนาวารสารระดับชาตินั้น คณะจะพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการเพื่อให้ได้การรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) ให้อยู่ในกลุ่ม 1 และเข้าสู่ ACI (ASEAN Citation Index) ในอนาคต จากเดิมปัจจุบันที่วารสารวิทยาการจัดการถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มที่ 2 นอกจากนี้ สำหรับแผนการพัฒนาวารสารให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการได้จัดทำวารสารนานาชาติเพื่อพัฒนาให้ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูล SCOPUS ต่อไป

 

หน่วยวิจัย  ข้อมูล
หน่วยสื่อสารองค์กร รายงาน

certificate.jpgdean800x445.jpg