ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

มีข้อผิดพลาด
  • JFolder::create: Could not create directory
Cannot find preparation-and-presentation-of-financial-statements folder inside /home/building2/public_html/msc2560/images/gallery/ preparation-and-presentation-of-financial-statements/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16
Client OS:Unknown
PHP:5.4.16
Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/building2/public_html/msc2560/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/ preparation-and-presentation-of-financial-statements/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16
Client OS:Unknown
PHP:5.4.16

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วม "โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดยมีการแข่งขันการจัดทำและนำเสนองบการเงิน และมีทีมจากสถาบันต่าง ๆ ส่งเข้าร่วมจำนวน 16 ทีม (ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงและอุดมศึกษา) ผลการแข่งขัน นางสาวสุภาวรรณ หลาบคำ และ นางสาวจินต์จุฑา โชติเจริญสุข ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

อาจารย์กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล ได้กล่าวว่า จากแข่งขันในครั้งนี้ทำให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ เปิดประสบการณ์นอกรั้วมหาวิทยาลัย เพิ่มพูนความรู้ของตนเองให้มากขึ้น รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน


รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

อาจารย์กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล
นางสาวสุภาวรรณ หลาบคำ
นางสาวเกวลิน พรหมสุภากุล
นางสาวศรัญญา วรรณวงศ์
นางสาวจินต์จุฑา โชติเจริญสุข
นางสาวพรรณวดี ขมักการ
นางสาวพัชรพร สาคร