ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงบ สิงสันจิตร ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาการบริหารธุรกิจ