ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ...." กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องชโนทัย โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจสามารถศึกษาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โบว์ชัวร์หลักสูตรฟอกเงินและสัมมนาพิจารณ์จรรยาบรรณ

ดาวน์โหลด  ใบสมัครอบรมหลักสูตร “การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสัมมนาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”  [pdf]