ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/building2/public_html/msc2560/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/online-marketing/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16
Client OS:Unknown
PHP:5.4.16

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษได้ออกให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตามคำเชิญให้บรรยายในหัวข้อ "การตลาดออนไลน์สำหรับการบริหารรัฐกิจและวิสาหกิจ" ณ ห้อง UC328/1 อาคารบริการวิชาการและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.เกวลิน อังคณานนท์ (ดร.ปลา) อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

online-marketing-01.jpgonline-marketing-02.jpgonline-marketing-03.jpgonline-marketing-04.jpgonline-marketing-05.jpgonline-marketing-06.jpgonline-marketing-07.jpgonline-marketing-08.jpgonline-marketing-09.jpgonline-marketing-10.jpgonline-marketing-11.jpgonline-marketing-12.jpg