ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

แบบฟอร์มงานกิจการนักศึกษา

คำร้องขอรับทุนเงินยืมเฉพาะกิจเพื่อการลงทะเบียนประจำภาคเรียน.pdf
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2555.pdf
สมุดบันทึกกิจกรรม.pdf
ใบสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.pdf
แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาคปกติ.pdf
แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาค กศ.บท..pdf
แบบสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา.pdf
แบบฟอร์มใบเตือนพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา.pdf

เอกสารงานกิจการนักศึกษา

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556.pdf
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาค กศ.บท. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556.pdf
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา2557.pdf