ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

 

แบบฟอร์มงานแผนและงบประมาณ 

แนวปฏิบัติและระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf  
แผนปฏิบัติการงบประมาณ 2561 (งบแผ่นดิน).pdf 
แผนปฏิบัติการงบประมาณ 2561 (งบเงินรายได้).pdf 
ฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2561.doc 
ฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2561.pdf 
ฟอร์มรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2561 (ส่่งมหาวิทยาลัย).docx 
ฟอร์มรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2561 (ส่่งมหาวิทยาลัย).pdf 
เล่มรายงานสรุปผลโครงการ ปีงบประมาณ 2561 (ส่งคณะ).docx 
เล่มรายงานสรุปผลโครงการ ปีงบประมาณ 2561 (ส่งคณะ).pdf 
แบบฟอร์มเล่าสู่กันฟัง.doc
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบบ บก.111.pdf
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ.pdf  
ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf  
อัพเดทข้อมูลล่าสุด จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
หนังสือค้ำประกัน-การยืมเงินทดรองจ่าย-พ.ศ.2557.pdf    
(18 กันยายน 2557)
ใบเสร็จรับเงินสำหรับวิทยากร.pdf 
(เริ่มใช้ 16 ตุลาคม 2557)

 

งานประกันคุณภาพ

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557.pdf
  2. คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 (ณ วันที่ 4 ก.ค. 2559).pdf
3. การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 องค์ประกอบที่ 1 ระดับหลักสูตร (ณ วันที่ 18 ก.ย. 2558).pdf
4. การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (ณ วันที่ 10 ก.พ. 2559).pdf
5. ประเด็นหารือ ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการรปะกันคุณภาพภายใน (ณ วันที่ 25 ส.ค. 2558).pdf
6. เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 - 2561.pdf
7. แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตานเอง (SAR) ระดับหลักสูตร - มคอ.7.docx