ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

แบบฟอร์มงานสหกิจศึกษา

MSC-COOP-001-แบบแจ้งการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา.pdf  
MSC-COOP-002-ใบสมัครงานสหกิจศึกษา.pdf  
MSC-Apprentice-002-แบบแจ้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf  
MSC-Apprentice-003-ทะเบียนประวัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf  
ใบสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.pdf
แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา.pdf
แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา.pdf
แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา.pdf
แบบแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน.pdf
แบบตอบรับตำแหน่งงานสหกิจศึกษา.pdf
แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา.pdf
แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา.pdf
แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา.pdf