ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

แบบฟอร์มงานวิชาการ

แบบฟอร์มใบสมัครอาจารย์พิเศษ.doc
แบบฟอร์มปกหน้าข้อสอบปลายภาค.doc
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2552.pdf

 คู่มือการให้บริการวิชาการ

ปก คำนำ สารบัญ.pdf
ตอนที่ 1 ส่วนนำ.pdf
ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ.pdf
ส่วนที่ 3 การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ.pdf
ภาคผนวก.pdf

 แบบฟอร์มคู่มือการให้บริการวิชาการ

แบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน.doc
แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการ.doc
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ.doc
แบบฟอร์มการบูรณาการ การบริการวิชาการ.doc
แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ (สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย).doc
แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ (สำหรับนักศึกษา).doc