ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

(1) มีบุคลิกภาพดี : Personality

(2) มีความรู้ดี : Knowledge

(3) มีภาวะผู้นำ : Leadership

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม : Moral&Ethics

(5) มีทักษะบริหารจัดการ : Management Skill

(6) มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี : Talent

(7) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี : Human Relationship

(8) เป็นผู้นำวิชาชีพ : Professional Leader

 

4 Spirit of MSC : 4 ความมุ่งมั่นของบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

(1) มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา

(2) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน

(3) มีความมุ่งมั่นที่จะทำความดีและช่วยเหลือสังคมตามกำลังของตนเอง

(4) มีความมุ่งมั่นที่จะใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

 

4 Creativity of MSC : 4 ความสร้างสรรค์ของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ

(1) Dream : มีความฝันที่สร้างสรรค์

(2) Dare : มีความกล้าในการคิดนอกกรอบ

(3) Do : ลงมือทำอย่างสร้างสรรค์

(4) Believe : เชื่อมั่นอยู่เสมอว่าเราทำได้