ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

ปรัชญา (Philosophy)

     “สร้างองค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม วิทยาการก้าวล้ำ นำท้องถิ่นพัฒนา”

วิสัยทัศน์ (Vision)

      คณะวิทยาการจัดการ เป็นองค์กรชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์และนิเทศศาสตร์ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

พันธกิจ (Mission)

     1. ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างนักธุรกิจชั้นนำ
     2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
     3. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณาจารย์และประสานความร่วมมือระหว่างคณะกับท้องถิ่นรวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม
     5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาการจัดการ
     6. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในด้านภาษา เทคโนโลยีและด้านอื่นๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
     7. บริหารจัดการคณะโดยใช้หลักธรรมาภิบาล