ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

ประวัติคณะ

               คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกการจัดการสำนักงาน และวิชาเอกการจัดการทั่วไป ในระดับอนุปริญญา  ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 
ได้เปิดหลักสูตรเพื่อต่อยอดให้กับผู้เรียนในวิชาเอกการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) และเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  วิชาเอกการจัดการทั่วไปและวิชาเอกบริหารธุรกิจ  ปี พ.ศ. 2533  คณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันราชภัฏกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศแคนาดา เพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการทั่วไป  หลังจากนั้นเป็นต้นมาคณะฯ เปิดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจอาทิ เช่น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ในปี พ.ศ. 2548  
คณะวิทยาการจัดการได้เปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการโดยเปิด สอนใน 3 ภาควิชา คือ
 
(1) ภาควิชาเศรษฐศาตร์และบริหารธุรกิจ  ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา ได้แก่  กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด  กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (2) ภาควิชาการเงินและการบัญชี ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการเงินการธนาคารและกลุ่มวิชาการบัญชีและ (3) ภาควิชานิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์และกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
                     ต่อมาคณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม   ซึ่งมีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การพัฒนาผู้บริหารองค์กรหรือนักธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดำเนินงานทางธุรกิจ   จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ  คณะฯ มีการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในปี 2546 และในปี พ.ศ. 2548  จึงได้จัดโครงการการจัด การศึกษาสำหรับนักบริหารธุรกิจ (Executive Business Administration Program: Ex.B.A.)  หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปัจจุบันเปิดสอน ณ ศูนย์สุราษฎร์ธานี เป็นรุ่นที่ 4 และหน่วยบริการฐานพื้นที่กระบี่เป็นรุ่นที่ 3 และ ในปี พ.ศ. 2549  เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง  โดยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพหัวหน้าการเงินของท้องถิ่น และในปี พ.ศ. 2552  เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาโลจิสติกส์ ตามความต้องการท้องถิ่นและอุตสาหกรรม ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรในระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร  ประกอบด้วย
     หลักสูตร ปริญญาตรี
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
          สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
                - แขนงวิชาการการตลาด
                - แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
                - แขนงวิชาการการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 

     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์
           - แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
           - แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
          
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
      
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 
 
     หลักสูตร ปริญญาโท
          
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 


สถานที่ตั้ง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตั้งอยู่เลขที่ 272  หมู่ 9  ตำบลขุนทะเล  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100  

มีหน่วยบริการฐานพื้นที่ 4  แห่ง  คือ

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดสอนที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  ตั้งอยู่ที่ 272 ชุมชนเฉวงใหญ่  ซอย 4 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

จังหวัดชุมพร เปิดสอนที่โรงเรียนศรียาภัย  ตั้งอยู่เลขที่ 149  ถนนพิศิษย์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000  
และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร  ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 8 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190

จังหวัดระนอง เปิดสอนที่วิทยาลัยเทคนิคระนอง  ตั้งอยู่เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

จังหวัดกระบี่ เปิดสอนที่สถาบันการพลศึกษา  ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ 81000