ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

        Universiti Sains Malaysia

        ดำเนินกิจกรรมร่วมมือเพื่อศึกษาลักษณะการบริหารจัดการงานวิชาการและหลักสูตรด้าน
   บริหารธุรกิจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้มแข็งในงานวิชาการ งานวิจัย รวมถึงความร่วมมือ
   ในการนำเสนองานวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน

 

        สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

        ดำเนินกิจกรรมโครงการเส้นทางสู่นักการเงินมืออาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการเงิน
  และการลงทุน  โดยสถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ ความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูล
  และข่าวสารด้านการเงินและการลงทุนไปสู่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในสถาบันการศึกษาและ
  ประชาชนทั่วไป

        บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

        ดำเนินกิจกรรมร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นผ่านทางนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้
  โครงการแม็คโคร มิตรแท้โซห่วย  และบริหารจัดการร้านค้าปลีกให้กับนักศึกษาโดยจัดการบรรยาย
  พร้อมเตรียมเอกสารและสื่อความรู้ 

 

        เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและนโยบายที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าในด้านการบริการ
  วิชาการ การจัดการศึกษาให้แก่เครือข่ายนักศึกษา นักศึกษาและคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ
  บุคคลทั้งสองหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีแนวทางความร่วมมือ ประกอบด้วย 
  การเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และนโยบายการดำเนินงาน  โดยตรงให้แก่เครือข่ายใน
  ลักษณะ การทำงานของทั้งสองหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจ กิจกรรม
  ทางเศรษฐกิจ การศึกษา การวิจัย และนโยบายการพัฒนาทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงการจัดเวที
  อภิปรายหรือสัมมนาทางวิชาการและร่วมจัดกิจกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

 

 ความร่วมมือทางวิชาการ วจก.5+1

        ความร่วมมือทางวิชาการ วจก. 5+1  

        ประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ 5 ราชภัฏภาคใต้ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
  ราชภัฏยะลา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
  ราชภัฏภูเก็ต  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  คณะวิทยาการจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  นครศรีธรรมราช  ได้ลงนามความร่วมมือร่วมกัน โดยสาระสำคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
  คือ การร่วมกันพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
  สูงสุดต่อเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานประกันอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

        บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

        บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด   (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี  
  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดอย่างเป็นระบบและ
  ต่อเนื่องในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยกรอบความร่วมมือ
  บริษัทและบริษัทในกลุ่มฯ บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรฯ ดังกล่าว
  จำนวน 70% ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 100 ทุนต่อปีการศึกษาต่อรุ่น และบริษัทเป็น
  ผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่นๆ ในช่วงที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทและบริษัท
  ในกลุ่มฯ จัดให้ และรับผิดชอบจัดหาสถานประกอบการให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
  กำหนดที่จบการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เหมาะสมมีรายได้และอาชีพที่
  มั่นคง