ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่:  
เลขที่ 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์:  0 7791 3369
โทรสาร: 0 7791 3370
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์:  http://www.msc.sru.ac.th/