ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

ภาคปกติ

            คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคปกติ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบเข้า)
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า  แบ่งเป็น  3 ประเภทดังนี้

            1. ประเภทคัดเลือกทั่วไป  (โควต้า)

                : นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์   

            2. ประเภท  Road  show

                : นักศึกษาจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50

            3. ประเภทรับตรง

                : เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อพร้อมกันทั้งเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  

ภาค กศ.บท.

            คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาค กศ.บท.
(เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)  ณ  ศูนย์สุราษฎร์ธานี  ศูนย์การศึกษาอำเภอเกาะสมุย  หน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร และหน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดระนอง   ในหลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี  และหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบเข้า)  ซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องผ่าน การสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

 

 

           กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)   ให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี กองทุนนับเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน
           ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการกู้ยืมได้จากเว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือติดตามข่าวสารหน้าเว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


           ทุนเงินยืมเฉพาะกิจเพื่อการลงทะเบียนประจำภาคเรียน คณะวิทยาการจัดการ   โดยให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทำสัญญายืมเงินเฉพาะกิจเพื่อการลงทะเบียนเรียนเท่านั้น ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ลงทะเบียนเรียน  โดยมีระเบียบเงื่อนไข
ดังนี้่ คุณสมบัติของนักศึกษา  การทำบันทึกข้อความและทำสัญญายืมเงิน  
           ผู้สนใจสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ หรือดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มงานกิจการนักศึกษาที่เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ  คำร้องขอรับทุนเงินยืมเฉพาะกิจเพื่อการลงทะเบียนประจำภาคเรียน


           ทุนทำงานของนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์์ธานีได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนการมีงานทำของนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน โดยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ดำเนินโครงการ
           ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมในโครงการได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา


           ทุนการศึกษาอื่นๆ จากหน่วยงานราชการ  บริษัท  มูลนิธิ  และบุคคลทั่วไป
 เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้ ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่กำหนด  สามารถติดตามข่าวทุนการศึกษาได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์